General terms and conditions

Obchodní podmínky pro poskytování služeb

vydané obchodní společností TRILU Contact s.r.o.

Článek I.: Předmět úpravy

 1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služeb blíže upravují vzájemné vztahy Smluvních stran při poskytování služeb správy a vymáhání pohledávek na Webovém rozhraní iDluh.cz (Služba iDluh.cz) na základě smlouvy o poskytnutí služby (Smlouva) mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran založených Smlouvou.
 2. Poskytovatel vyhotovuje Obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Obchodní podmínky se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem, které se týkají Smlouvy.
 3. Obchodní podmínky se stávají součástí Smlouvy a určují a doplňují některé části jejího obsahu, nestanoví-li Smlouva jinak. 
 4. Obchodní podmínky se pro Objednatele stávají závaznými dnem podpisu Smlouvy.
 5. Pojmy obsažené ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách uvedené s velkým počátečním písmenem se vykládají v souladu s významem jim přiřazeným v článku II. těchto Obchodních podmínek.

Článek II.: Definice některých pojmů

 1. Ceník – tímto pojmem se rozumí ceník jednotlivých služeb poskytovaných Poskytovatelem.
 2. Kredit – tímto pojmem se rozumí virtuální hodnota, která slouží k nákupu Služeb iDluh.cz, jejíž cena je určena v Ceníku
 3. Občanský zákoník – tímto pojmem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Obchodní podmínky – tímto pojmem se rozumí tyto obchodní podmínky pro poskytování služeb na základě smlouvy o poskytnutí služby.
 5. Objednatel – tímto pojmem se rozumí fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu a je v ní jako Objednatel označena. Pokud je Objednatelů ve Smlouvě uvedeno více, považují se všichni i každý z nich za Objednatele.
 6. Oznámení – tímto pojmem se rozumí zpráva, výzva nebo jiné sdělení zaslaná Poskytovatelem Objednateli na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jinou kontaktní adresu uvedenou ve Smlouvě.
 7. Poskytovatel – tímto pojmem se rozumí obchodní společnost TRILU Contact s.r.o., IČO: 08916268, se sídlem Pod vrstevnicí 1525/10, 140 00 Praha 4 – Krč, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 327445
 8. Přístupová oprávnění – tímto pojmem se rozumí oprávnění Objednatele či Uživatele vstoupit po zadání unikátního uživatelského jména a hesla do Webového rozhraní iDluh.cz.
 9. Služba iDluh.cz – tímto pojmem se rozumí souhrn jednotlivých modulů služeb a balíčků služeb blíže popsaných v článku III. těchto Obchodních podmínek.
 10. Smlouva – tímto pojmem se rozumí smlouva o poskytnutí služby.
 11. Smluvní strany – tímto pojmem se rozumí společně Poskytovatel a Objednatel. Je-li tento termín použit v jednotném čísle, rozumí se jím buď Poskytovatel, nebo Objednatel.
 12. Účet – tímto pojmem se rozumí virtuální účet na Webovém rozhraní iDluh.cz, který Poskytovatel zřídí Objednateli, na němž Poskytovatel eviduje Kredity, které si Objednatel zakoupil, na němž si Objednatel objednává služby u Poskytovatele a na němž může objednané služby spravovat. 
 13. Uživatel – tímto pojmem se rozumí zaměstnanec Objednatele, který disponuje svým Přístupovým oprávněním a může přistupovat na Účet Objednatele.
 14. Webové rozhraní iDluh.cz – tímto pojmem se rozumí prostředí na webové stránce www.iDluh.cz, ve kterém Poskytovatel poskytuje Službu iDluh.cz.
 15. Zájemce – tímto pojmem se rozumí osoba, která má zájem se stát Objednatelem
 16. Závazky – tímto pojmem se rozumí odměna účtovaná Objednateli na základě Smlouvy, zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky a smluvní pokuta.
 17. Zpracování osobních údajů – tímto pojmem se rozumí nakládání s osobními údaji osob předaných Objednatelem Poskytovateli za účelem plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy.

Článek III.: Registrace Objednatele

 1. Zájemce vyplní registrační formulář na Webovém rozhraní iDluh.cz. Je třeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou. Dále je třeba zaškrtnout pole vyjadřující souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Kliknutím na pole „REGISTROVAT” budou vyplněné údaje předány Poskytovateli.
 2. Poskytovatel má právo si veškeré údaje ověřit ze všech jemu dostupných zdrojů včetně telefonického kontaktu. Na základě tohoto ověření se Poskytovatel rozhodne, zda registraci přijme či odmítne. 
 3. V případě, že se Poskytovatel rozhodne registraci odmítnout, sdělí tuto skutečnost Zájemci emailem na zadanou emailovou adresu.
 4. V případě, že se Poskytovatel rozhodne registraci přijmout, vygeneruje na základě poskytnutých údajů Smlouvu ve formátu pdf, kterou zašle Zájemci do jeho datové schránky formou Odpovědní datové zprávy. Zájemce Smlouvu vytiskne a podepíše či připojí svůj elektronický podpis, čímž ji akceptuje a stane se tak Objednatelem, a takto podepsanou Smlouvu odešle do datové schránky Poskytovatele formou odpovědi na Odpovědní datovou zprávu. Cenu za tuto datovou zprávu nese Poskytovatel.
 5. Pro případ, že Zájemce nemá datovou schránku, vygeneruje Poskytovatel na základě poskytnutých údajů Smlouvu ve formátu pdf, kterou zašle Zájemci na jeho emailovou adresu a zároveň mu na číslo jeho mobilního telefonu zašle unikátní ověřovací kód. Zájemce Smlouvu vytiskne, podepíše a pod svůj podpis připojí zaslaný unikátní ověřovací kód, čímž ji akceptuje a stane se tak Objednatelem, a takto podepsanou Smlouvu odešle na emailovou adresu Poskytovatele. Poskytovatel Zájemci obdržení řádně podepsané Smlouvy bez zbytečného odkladu emailem potvrdí. Pokud Smlouva nebude obsahovat správný unikátní ověřovací kód, nebude ji Poskytovatel považovat za řádně podepsanou a vyzve Zájemce k nápravě.
 6. Po obdržení Objednatelem podepsané Smlouvy zřídí Poskytovatel Objednateli Účet na Webovém rozhraní iDluh.cz a zašle Objednateli emailem na zadanou emailovou adresu Přístupová oprávnění.
 7. Prvním přihlášením si Objednatel svůj Účet aktivuje a zároveň tím nabude účinnosti Smlouva.
 8. Na svém Účtu si Objednatel může vybrat jednotlivé moduly služeb a balíčky služeb, o něž má zájem. Zároveň má přístup k platební bráně, jejímž prostřednictvím si může zakoupit Kredity.

Článek IV.: Popis jednotlivých modulů služeb a balíčků služeb

1. Balíčky služeb

Každý z balíčků služeb obsahuje určitou sadu modulů služeb, které Objednatel v rámci daného balíčku může čerpat. Každý jednotlivý balíček obsahuje několik modulů služeb, které jsou blíže specifikovány dále v tomto článku Obchodních podmínek. Moduly, které jednotlivé balíčky služeb obsahují, jsou uvedeny v Ceníku.

2. Moduly služeb

2. 1 SMS zprávy

Díky modulu SMS zpráv je možné při uložení kontaktních údajů, primárně telefonních čísel, ve formátu +420 xxx xxx xxx odesílat SMS zprávy na evidovaná čísla. Počet SMS zpráv je omezen objemem Kreditu, který je k dispozici pro čerpání. Cena SMS zprávy je dána Ceníkem a v případě zpráv do zahraničí je účtována cena SMS zprávy 1:1 k hodnotě Kreditu. SMS zprávy jsou děleny podle počtu znaků dle podmínek smluvního partnera, respektive dle podmínek daných operátorem (90 až 160 znaků = 1 SMS zpráva).

Modul obsahuje předem definovanou sadu šablon, ze kterých může Objednatel vhodně zvolit odpovídající zprávy pro komunikaci. Součástí je i možnost uvedení vlastního textu.

V rámci obesílání je možné získat zpět informaci o doručení. Modul SMS zprávy zajišťuje odesílání zpráv, ale neumožňuje přijímání odpovědí.

SMS zprávy jsou odesílány v pracovní den mezi 8:00 – 18:00. Objem odeslaných SMS zpráv je omezen na 2.000 zpráv za hodinu. SMS zprávy jsou odesílány přes smluvního partnera, společnost Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 27635007, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice.

2. 2 E-maily

Díky modulu E-maily je možné při uložení kontaktních údajů, primárně emailových adres, odesílat emailové zprávy. Počet zpráv není omezen. V rámci služby není řešena platnost emailových adres, ale je řešena jejich validita.

Modul E-maily obsahuje předem definovanou sadu šablon, ze kterých může Objednatel vhodně zvolit odpovídající zprávy pro komunikaci. Součástí je i možnost uvedení vlastního textu, úpravy definované šablony.

V rámci obesílání je možné získat zpět informaci o doručení.  Modul E-maily zajišťuje odesílání zpráv a zároveň i jejich přijetí. K emailu mohou být přiloženy přílohy, uložené v příslušném případu, v záložce Soubory. Velikost zprávy je omezena na 10 MB.

Emailové zprávy jsou odesílány v pracovní den mezi 8:00 – 18:00. Objem odeslaných zpráv je omezen na 1.000 zpráv za hodinu. Na jeden případ je možné odeslat max. 5 zpráv za den. K odesílání zpráv je využit společný emailový účet email@idluh.cz . V případě zájmu je možné individuálně nastavit vlastní emailovou adresu pro odesílání. Pro odpovědi je možné zadat vlastní emailovou adresu klienta, kterou je třeba definovat v rámci Účtu, ze kterého je tato proměnná přijata.

Modul není určen k odesílání marketingových nabídek. 

2. 3 Dopisy

Díky modulu Dopisy je možné při uložení kontaktních údajů, primárně kontaktních adres, odesílat korespondenci. Počet dopisů je omezen objemem Kreditu, který je k dispozici pro čerpání. Cena dopisu je dána Ceníkem a je účtována cena dle sazeb České pošty. Pro odesílání je využívána služba PostServis od České pošty a.s.

V rámci služby není řešena platnost adres, ale je řešena jejich validita, která je při jejich zadání do systému do 24 hodin ověřena. Pokud neodpovídá správnému formátu je klient upozorněn na provedení opravy.

Modul Dopisy obsahuje předem definovanou sadu šablon, ze kterých může Objednatel vhodně zvolit odpovídající textaci pro komunikaci. Součástí je i možnost uvedení vlastního textu, úpravy definované šablony.

V rámci obesílání je možné získat, v případě odpovídající volby, zpět informaci o doručení. 

Dopisy jsou odesílány následující pracovní den. Objem odeslaných zpráv je omezen na 1.000 dopisů za den. K odesílání zpráv je využita adresa Objednatele, která je vložena do zvolené šablony. Šablony jsou opatřeny hlavičkou iDluh.cz. V případě zájmu je možné individuálně nastavit vlastní hlavičku. 

Modul není určen k odesílání marketingových nabídek. 

2. 4 Ověření adres

Modul Ověření adres umožňuje při zadání adresy subjektu ověřit, zda se nejedná o adresu úřadu, či jinak užívanou adresu. Dále dojde ke kontrole její platnosti a ověření, zda odpovídá formátu pro odeslání prostřednictvím České pošty. 

V rámci validace jsou nabídnuty adresy k úpravě. K ověření je využívána externí služba společnosti Google. 

Správnost adresy je nutná pro správné obeslání, a i v rámci soudního řízení k podání žaloby. 

2. 5 Správa insolvenčních řízení

2. 5.1 Upozornění na insolvenční řízení

Modul Upozornění na insolvenční řízení reaguje na zadané rodné číslo, IČ, datum narození, v kombinaci se jménem a příjmením subjektu, či názvu společnosti. Pokud je nalezena shoda, je Objednatel upozorněn na existující insolvenční řízení. V rámci této kontroly není stažena informace z insolvenčního rejstříku. Je však staženo číslo řízení, které má Objednatel k dispozici. 

2.5.2 Informace z insolvenčního rejstříku

Rozšíření modulu Upozornění na insolvenční řízení o modul Informace z insolvenčního rejstříku umožňuje evidovat veškeré změny z insolvenčního rejstříku přímo ve vymáhaném případu. V samostatném pohledu jsou evidovány všechny změny a Objednatel je upozorněn v momentech, kdy dochází ke změnám v rejstříku. Upozornění jsou předána Objednateli formou Oznámení a jsou také viditelná na Účtu Objednatele.

Primárně jsou generovány upozornění:

 • Insolvenční návrh
 • Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení
 • Seznam přihlášených pohledávek
 • Usnesení o úpadku
 • Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu
 • Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka
 • Usnesení o odmítnutí přihlášky
 • Výzva věřitelům k podávání přihlášek pohledávek

Zpracování jednotlivých úkonů je plně v kompetenci Objednatele.

2.5.3 Podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení

Rozšíření modulu Upozornění na insolvenční řízení o modul Podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení umožňuje podat přihlášku pohledávky. K tomuto slouží formulář, který je k dispozici v rámci každého případu. Přihlášku pohledávky je možné generovat jen za předpokladu, že Objednatel uvedl veškeré potřebné informace k jeho vyplnění.

Součástí přihlášky pohledávky není zajištění odpovídajícího podpisu právního zástupce pro podání přihlášky pohledávky. Výstup do formátu PDF je možné exportovat z Webového rozhraní iDluh.cz a dále použít pro podání například odesláním přes datovou schránku Objednatele. V případě využití právních služeb je možné zajistit odeslání prostřednictvím spolupracujícího advokáta z jeho datové schránky. V takovém případě je možné dále zpracovávat i informace od soudu zasílané zpět do datové schránky spolupracujícího advokáta.

Možnost napojení na datovou schránku je možné v rámci individuálních služeb. Za tímto účelem je třeba kontaktovat obchodní oddělení.  

2.6 Řešení mimosoudní fáze

Modul Řešení mimosoudní fáze umožňuje provádět úkony spojené s evidencí pohledávky, osob spojených s danou pohledávkou, evidovat jejich kontaktní údaje. Vůči těmto kontaktním údajům je možné odesílat SMS zprávy, emaily, či odesílat dopisy, dle dostupných možností Objednatele. Veškeré úkony jsou plně v kompetenci Objednatele a bez jeho svolení nejsou prováděny žádné úkony ze strany Poskytovatele. 

Využití akčních plánů zpracování umožňuje při vložení pohledávky provést automatické naplánování úkonů na dobu evidence. Ta může být v rozmezí do 90 dní. 

Součástí správy je možné rozšířit evidovanou pohledávku o:

 • Náklady vymáhání
 • Náklady na jednotlivé úkony (SMS, email, dopis)
 • Zahájení úročení jednotlivých částí dluhu

V případě uzavření dohody o úhradách je možné zadat uzavřenou dohodu a využít upomínací proces na jednotlivé splátky, které jsou odesílané formou SMS, emailu na kontaktní údaje dlužníka.

Pokud jsou užívané služby právního zastoupení, je možné uzavřít písemnou splátkovou dohodu. Za tímto účelem je třeba kontaktovat obchodní oddělení.  

V rámci správy pohledávky je k dispozici evidence dluhu, jeho rozpadu na jednotlivé části, a i evidence plateb. Ty je možné zadávat ručně nebo prostřednictvím Objednatelem definovaného vzoru tabulky ve formátu Excel, jímž je možné nahrát více plateb najednou. Objednatel má možnost v rámci individuálního nastavení načítat výpis z banky. Za tímto účelem je třeba kontaktovat obchodní oddělení.

Jednotlivé Objednatele je možné upozorňovat na nutnost provádění úkonů spojených s pohledávkou. 

2.7 Řešení soudní fáze

Modul Řešení soudní fáze eviduje všechna soudní řízení. Je možné zadávat více spisových značek, evidovat jejich stav a ve spolupráci se spolupracujícím advokátem je spravovat. Součástí jsou 2 dílčí části:

2.7.1 Upozornění na změny v justiční aplikaci InfoSoud

Pokud je správně evidována spisová značka a příslušný soud, jsou k dispozici v rámci pohledávky jednotlivé změny zveřejňované na stránkách justiční aplikace InfoSoud. Na tyto změny je možné navázat kontrolní akce pro Objednatele.

2.7.2 Podání elektronického platebního rozkazu

Díky dostupnosti informací v rámci evidence případu je možné podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (EPR). K tomuto slouží formulář, který je k dispozici v rámci každého případu. Návrh na vydání EPR je možné generovat jen za předpokladu, že Objednatel uvedl veškeré potřebné informace k jeho vyplnění.

Součástí návrhu na vydání EPR není zajištění odpovídajícího podpisu právního zástupce pro podání návrhu na vydání EPR. Výstup do formátu PDF je možné exportovat z Webového rozhraní iDluh.cz a dále použít pro podání například odesláním přes datovou schránku Objednatele. V případě využití právních služeb je možné zajistit odeslání prostřednictvím spolupracujícího advokáta z jeho datové schránky. V takovém případě je možné dále zpracovávat i informace od soudu zasílané zpět do datové schránky spolupracujícího advokáta.

Napojení na datovou schránku je možné v rámci individuálních služeb. Za tímto účelem je třeba kontaktovat obchodní oddělení.  

2.8 Řešení exekuční fáze

Modul Řešení exekuční fáze eviduje všechna řízení. Je možné zadávat více spisových značek, evidovat jejich stav a ve spolupráci se spolupacujícím advokátem je spravovat.

Pokud je správně evidována spisová značka a příslušný soud, jsou k dispozici v rámci pohledávky jednotlivé změny zveřejňované na stránkách justiční aplikace InfoSoud. Na tyto změny je možné navázat kontrolní akce pro Objednatele.

2.9 Navýšení počtu evidovaných pohledávek (za každých N pohledávek)

Počet vložených pohledávek je limitován dle potřeby Objednatele. Rozšířením dojde k otevření možnosti importovat nebo vložit nové pohledávky. Jednotlivé služby nejsou nijak omezeny.

2.10 Rozšíření počtu Uživatelů (za každého dalšího Uživatele)

Objednatel může zmocnit určitý počet Uživatelů pracujících na jeho pohledávkách. Každému Uživateli jsou zřízena unikátní Přístupová oprávnění, což souvisí i s navýšením nutné úhrady za zvolené služby. Oprávnění Uživatelů nejde kombinovat, pro všechny Uživatele je vždy k dispozici shodně zvolený balíček služeb.

V případě potřeby je možné objednat individuální nastavení oprávnění. Za tímto účelem je třeba kontaktovat obchodní oddělení.  

2.11 Rozšíření o modul sběru dat z registru společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Poskytovatel umožňuje napojení na služby společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 26212242, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, která disponuje možnostmi sběru informací o fyzických i právnických osobách z neveřejných rejstříků ČR, například informace z katastru nemovitostí.

Služby společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. je možné čerpat jen v případě uzavření smlouvy přímo mezi touto společností a Objednatelem. V případě zájmu Poskytovatel zajistí nabídku a pomůže v uzavření smlouvy. Poskytovatel neodpovídá za případné odmítnutí společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. smlouvu uzavřít.

2.12 Podpora terénního vymáhání (za převzatý subjekt)

Poskytovatel umožňuje napojení na služby terénního vymáhání ze strany partnerů, kteří tuto službu zajišťují. Jedná se o specifické služby, které se definují vždy v rámci určené pohledávky. Primárně se jedná o fyzické ověření subjektu a jeho kontaktování v místě bydliště, sídla společnosti, zaměstnání a další. 

Tato služba je rozšířením, které eliminuje další náklady a pomůže při rozhodování v dalších krocích vymáhání.  

2.12 Podpora právního zastoupení

Poskytovatel umožňuje napojení na služby právního zastoupení ze strany partnerů, kteří tuto službu zajišťují. Jedná se o specifické služby, které se definují vždy v rámci určené pohledávky. Primárně se jedná o konzultaci řešení pohledávky, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, soudního řízení a další. 

V případě využití těchto služeb je třeba uzavření smlouvy, či udělení plné moci k zastupování pro spolupracujícího právního zástupce. Možností je plné využití služeb a přenesení agendy vymáhání na právního zástupce. 

2.14 Podpora mimosoudního vymáhání partnerem 

Poskytovatel umožňuje napojení na služby inkasního zastoupení ze strany partnerů, kteří tuto službu zajišťují. Jedná se o služby, spojené s telefonickým vymáháním.

V případě využití těchto služeb je třeba uzavření smlouvy, či zaslání objednávky pro zastupování v dané věci. Možností je plné využití služeb a přenesení agendy vymáhání na externího partnera. 

2.15 Archivace, export

Ukončením vymáhání volbou Objednatele, dochází k uzavření procesů další kontroly případu a případ je možné dále:

 1. Exportovat ve formátu PDF s ZIP přílohami
 2. Vymazat zcela z Webového rozhraní iDluh.cz 
 3. Uvést do stavu archivu a dále evidovat v prostředí. Archivace je časově omezena na dobu 180 dní, následně dojde k vytvoření výstupu ve formátu csv a zip příloh.

Takové nastavení si volí Objednatel sám při zakládání Účtu. Při výmazu nebo exportu dat již nejsou uchovávány žádné informace o zpracování pohledávky, ani komunikace s dlužníkem. Po zahájení archivace Poskytovatel již nenese žádnou zodpovědnost za danou pohledávku. Před samotným provedením je třeba ruční potvrzení ze strany Objednatele. 

Článek V.: Cena a úhrada služeb

 1. Veškeré služby budou účtované dle Ceníku. V případě, že ze strany Objednatele vznikne požadavek na službu nad rámec standardních služeb, které jsou obsaženy v Ceníku, bude cena stanovena samostatnou dohodou mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Veškeré ceny v Ceníku jsou uvedeny bez příslušné hodnoty DPH.
 2. Veškeré služby budou hrazeny prostřednictvím Kreditů, které si Objednatel dopředu u Poskytovatele zakoupí. Cena Kreditů a počet Kreditů potřebných pro úhradu jednotlivých služeb jsou uvedeny v Ceníku. 
 3. Poskytovatel není povinen poskytnout Objednateli jakoukoli službu v případě, že na Účtu Objednatele není dostatek Kreditů pro úhradu dané služby.  
 4. Poskytovatel může čerpat Kredity z Účtu Objednatele za účelem úhrady předplatného za sjednané moduly služeb před jejich poskytnutím, v případě balíčku služeb před začátkem období, na něž byl balíček sjednán. 
 5. Pokud Objednatel nemá na svém Účtu dostatek Kreditů pro úhradu předplatného za balíček služeb na další období, Poskytovatel upozorní na tuto skutečnost Objednatele nejpozději 3 pracovní dny před začátkem dalšího období formou Oznámení. Nebude-li na začátku dalšího období na Účtu dostatek Kreditů, Poskytovatel sjednanou službu v dalším období Objednateli poskytovat nebude.

Článek VI.: Práva, povinnosti a prohlášení Objednatele

 1. Objednatel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit veškeré své povinnosti stanovené mu v Obchodních podmínkách, ve Smlouvě, a i další povinnosti stanovené mu obecně závaznými právními předpisy.
 2. Objednatel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Objednatel se tak vzdává svého práva domáhat se na Poskytovateli obnovení jednání o Smlouvě či domáhat se změny svého závazku dle Smlouvy v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatnému, že změna založí v právech a povinnostech Objednatele zvlášť hrubý nepoměr. Z důvodů právní jistoty se smluvní strany dohodly, že tímto ustanovením na sebe Objednatel převzal nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 3. Má-li Objednatel vůči Poskytovateli několik peněžitých závazků a Objednatel neurčí, který závazek plní, placení se týká nejdříve závazku, jehož splnění není zajištěno nebo je nejméně zajištěno, jinak závazku nejdříve splatného. O tom, který závazek je nejméně zajištěn rozhoduje Poskytovatel.
 4. Objednatel je vždy povinen plnit Poskytovateli tak, jak je ujednáno ve Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách, neoznámí-li Poskytovatel Objednateli Oznámením jinak. Objednatel tedy není oprávněn plnit osobě dle § 1951 Občanského zákoníku, nestanoví-li tak přímo Poskytovatel.
 5. Objednatel k přístupu do Webového rozhraní iDluh.cz využívá Přístupová oprávnění, kde každý Objednatel či Uživatel je jasně identifikován a disponuje vlastním Přístupovým oprávněním, aby bylo možné naplnit podmínky užití a zpětné kontroly práce v systému, jak mimo jiné nařizuje zákon o ochraně osobních údajů.
 6. Bez udělení předchozího písemného souhlasu ze strany Poskytovatele nesmí Objednatel postoupit správu a administraci informací a údajů obdržených prostřednictvím Služby iDluh.cz žádné třetí straně. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
 7. Objednatel nesmí měnit, odstraňovat, upravovat nebo zastírat jakékoli oznámení o vlastnictví, které je vyznačeno na údajích, informacích poskytovaných ze strany Poskytovatele. Objednatel nesmí použít obchodní firmu, ochrannou známku, logo Poskytovatele nebo databázi Služby iDluh.cz bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je výlučným vlastníkem primární databáze iDluh.cz a údajů v ní uvedených, včetně práv duševního vlastnictví. Veškerá technická dokumentace, údaje, záznamy či protokoly poskytované ze strany Poskytovatele Objednateli v souvislosti s poskytováním Služby iDluh.cz dle Smlouvy jsou ve výlučném vlastnictví Poskytovatele.
 9. Přístupové oprávnění musí být Objednatelem chráněno před odcizením a zneužitím a musí být v souladu se Smlouvou používáno pouze oprávněnou osobou, která Přístupové oprávnění obdržela.
 10. Poskytnutím Přístupového oprávnění uděluje Poskytovatel do doby ukončení poskytování Služby iDluh.cz Objednateli nevýhradní, nepřenosné právo k užívání Služby iDluh.cz, a to v souladu se Smlouvou.
 11. Objednatel tímto poskytuje Poskytovateli souhlas s tím, aby Poskytovatel uváděl Objednatele ve svých referenčních seznamech, marketingových nebo reklamních materiálech.
 12. Objednatel souhlasí s tím, že Služba iDluh.cz bude poskytována Poskytovatelem za technické podpory společnosti collectora software s.r.o., IČO: 24698849, se sídlem Pernerova 51, 186 00 Praha 8, která působí jako IT outsourcer pro Poskytovatele. Objednatel dále souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn vykonávat zpracování osobních údajů i prostřednictvím dalších zpracovatelů, a to společností collectora software s.r.o., IČO: 24698849, se sídlem Pernerova 51, 186 00 Praha 8.

Článek VII.: Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech údajích, které mu Objednatel sdělil v souvislosti se Smlouvou, a to i o údajích poskytnutých Objednatelem Poskytovateli před uzavřením Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn sdělit údaje poskytnuté Objednatelem třetí osobě jedině tehdy, pokud má k tomuto svolení Objednatele nebo pokud je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné.
 2. Poskytovatel je dále povinen chránit osobní údaje Objednatele před zneužitím třetí osobou. Jiná ustanovení Obchodních podmínek o právu Poskytovatele poskytnout osobní údaje Objednatele třetí osobě nejsou předchozí větou dotčena.
 3. Poskytovatel je oprávněn po Objednateli požadovat uhrazení veškerých jeho Závazků, které je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli v souvislosti se Smlouvou a Obchodními podmínkami.
 4. Poskytovatel je oprávněn deaktivovat účet Objednatele zřízený na základě Smlouvy na webovém rozhraní www.iDluh.cz, pokud Objednatel bude v prodlení s uhrazením Závazku déle jak 1 měsíc po termínu jeho splatnosti.
 5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že proti Objednateli je zahájeno insolvenční řízení nebo Objednatel vstoupí do likvidace anebo Objednatel opakovaně zanedbává nebo porušuje povinnosti sjednané ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách.
 6. Pokud je některá ze služeb Objednateli nedostupná z důvodů prokazatelně způsobených ze strany Poskytovatele déle než 24 hodin od nahlášení nedostupnosti Objednatelem, Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli poměrnou část ceny za provoz služby za každý započatý den její nedostupnosti. Poměrná část se počítá na celé dny.
 7. Nové znění Ceníku nabývá vůči Objednateli platnosti a účinnosti 30. kalendářní den po dni jeho řádného vyhlášení. Poskytovatel vyhlašuje Ceník zveřejněním na Webovém rozhraní iDluh.cz a zároveň Objednatele informuje prostřednictvím Oznámení. Nesouhlasí-li Objednatel se změnou Ceníku provedenou v souladu s tímto odstavcem, v jehož důsledku dojde ke zvýšení celkové ceny, kterou by měl Objednatel za sjednané služby platit, je Objednatel oprávněn Poskytovateli doručit svůj písemný nesouhlas s novým zněním Ceníku prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby, emailu či datové schránky, a to před nabytím účinnosti takového nového znění Ceníku Doručení prostřednictvím emailu Poskytovatel bez zbytečného odkladu Objednateli emailem potvrdí. Je-li takový nesouhlas doručen Poskytovateli, je účinnost Smlouvy ukončena ke dni účinnosti změny Ceníku a Objednateli bude vrácena hodnota nevyužitých Kreditů.
 8. Poskytovatel nenese odpovědnost za rozhodnutí přijatá Objednatelem nebo strategie aplikované Objednatelem na základě získaných údajů nebo vyplývajících z užívání informací a údajů Služby iDluh.cz. Poskytovatel nenese odpovědnost za vznik jakékoli škody, ztráty, nákladů nebo jiných nároků vzniklých v důsledku neoprávněného nebo nesprávného užívání Služby iDluh.cz. Bez ohledu na výše uvedené, celková odpovědnost Poskytovatele týkající se veškerých právních nároků vyplývajících z poskytování Služby iDluh.cz je omezena maximálně na částku, která se rovná částce uhrazené ze strany Objednatele k rukám Poskytovatele za poslední tři (3) měsíce bezprostředně předcházejících dni, ve kterém byl příslušný nárok uplatněn. V žádném případě však Poskytovatel neodpovídá za nepřímou, následnou, nahodilou, speciální nebo obdobnou škodu včetně ztráty zisku, ztráty dat nebo jiných ztrát pocházejících z užití údajů Služby iDluh.cz.

Článek VIII.: Shromažďování a zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 2. Objednatel jako správce poskytovaných osobních údajů ve smyslu čl. 4 GDPR pověřuje Poskytovatele jako zpracovatele ve smyslu ustanovení čl. 29, aby pro něj z důvodu plnění jeho povinností ze Smlouvy zpracovával Objednatelem předané osobní údaje. Poskytovatel bude zpracovávat jen ty osobní údaje, které mu Objednatel předá tím, že je vyplní v příslušném účtu zřízeném Poskytovatelem na Webovém rozhraní iDluh.cz. Jedná se zejména o tyto osobní údaje, a to buď všechny, nebo jen některé: jméno a příjmení nebo obchodní firmu či název, datum a místo narození, rodné číslo, identifikační číslo, trvalé nebo přechodné bydliště, sídlo, místo podnikání, a státní příslušnost, ID datové schránky, telefonní číslo/a, číslo občanského průkazu. Poskytovatel bude tyto údaje sám zpracovávat nebo prostřednictvím dalších zpracovatelů.
 3. Účelem zpracování osobních údajů předaných Objednatelem poskytovateli je naplnění předmětu Smlouvy, tj. poskytnutí všech služeb označených Objednatelem ve Smlouvě, což je zejména vyhotovení výzvy označeným subjektům, zaslání výzvy označeným subjektům atd.
 4. Právním titulem zpracování osobních údajů je splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dalším právním titulem může být plnění právních povinností a oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR.
 5. Objednatel stanovuje prostředky a způsob zpracování osobních údajů tak, že tyto budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronických systémech.
 6. Objednatel prohlašuje, že osobní údaje, které předá Poskytovateli, jsou získávány a předávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, a že je oprávněn pověřit Poskytovatele jejich zpracováním ve stanoveném rozsahu, ke stanovenému účelu a na uvedenou dobu.
 7. Poskytovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat výhradně za účelem uvedeným v bodě 3. tohoto článku.
 8. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro zpracování osobních údajů. Objednatel je zejména povinen v případě, že pro plnění povinností Poskytovatele dle tohoto článku jsou nutné jakékoli písemné podklady, předat tyto podklady Poskytovateli jím určeným způsobem bez zbytečného odkladu poté, co o to bude Poskytovatelem požádán.
 9. Smluvní strany se dohodly, že informační povinnost uvedenou v čl. 13 a 14 GDPR bude vůči subjektu údajů plnit Objednatel.
 10. Poskytovatel je povinen při zpracovávání osobních údajů postupovat s odbornou péčí, dodržovat a řídit se pokyny Objednatele a jednat v souladu s jeho zájmy. 
 11. Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem.
 12. Poskytovatel je dále povinen zpracovávat osobní údaje v přiměřené, relevantním a omezeném rozsahu ve vztahu k účelu zpracování dle bodu 3 tohoto článku.
 13. Poskytovatel je dále povinen přijmout taková opatření, aby byly osobní údaje náležitě zabezpečeny. Ochrana osobních údajů bude zajištěna vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními, zejména před neoprávněným či protiprávním zpracováním a dále pak před náhlou ztrátou, zničením nebo poškozením osobních údajů. 
 14. Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat prostřednictvím Webového rozhraní iDluh.cz. Na Webovém rozhraní iDluh.cz si Objednatel založí účet, do kterého nahraje osobní údaje svoje a dále pak osobní údaje třetích osob. Tyto osobní údaje Poskytovatel dále zpracuje prostřednictvím počítačového systému generujícího výzvy, upomínky, zpracovávajícího obálky apod. navázaného na Webové rozhraní iDluh.cz. Osobní údaje budou zabezpečeny systémy hesel tak, aby se k nim dostal jen Objednatel, Poskytovatel, jím pověření zaměstnanci nebo další zpracovatelé. Seznam pověřených zaměstnanců a dalších zpracovatelů vede Poskytovatel. 
 15. Osobní údaje bude Objednatel Poskytovateli předávat výhradně elektronicky prostřednictvím Účtu, který si Objednatel zřídí na Webovém rozhraní iDluh.cz. Interval předávání osobních údajů, resp. jejich nahrání do Objednatelem založeného Účtu na Webovém rozhraní iDluh.cz je ponechán na úvaze Objednatele.
 16. Poskytovatel odpovídá za své zaměstnance, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností u něj přicházejí do styku s osobními údaji a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Poskytovatel dále odpovídá za další zpracovatele, se kterými bude mít v souladu s čl. 28 GDPR uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů. 
 17. V případě, že by se objevily skutečnosti, které by mohly bránit řádnému a včasnému zpracování osobních údajů, je Poskytovatel povinen takové skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli.

Článek IX.: Závěrečná ustanovení

 1. Pokud Smlouva nebo Obchodní podmínky ukládají Objednateli povinnost předložit Poskytovateli jakékoliv dokumenty, je tímto myšleno předložení originálu předmětného dokumentu, jestliže Poskytovatel nestanoví, že postačuje předložení úředně ověřené kopie takového dokumentu nebo předložení obyčejné kopie takového dokumentu.
 2. Poskytovatel je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky vyhlášením úplného nového znění. Nové znění změněných Obchodních podmínek nabývá vůči Objednateli platnosti a účinnosti 30. kalendářní den po dni jejich řádného vyhlášení. Poskytovatel vyhlašuje změny těchto Obchodních podmínek zveřejněním na Webovém rozhraní iDluh.cz a zároveň Objednatele informuje prostřednictvím Oznámení. Nesouhlasí-li Objednatel se změnou Obchodních podmínek provedenou v souladu s tímto odstavcem, která podstatně zhoršuje pozici Objednatele vůči Poskytovateli, je Objednatel oprávněn Poskytovateli doručit svůj písemný nesouhlas s novým zněním změněných Obchodních podmínek prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby, emailu či datové schránky, a to před nabytím účinnosti takového nového znění změněných Obchodních podmínek. Doručení prostřednictvím emailu Poskytovatel bez zbytečného odkladu Objednateli emailem potvrdí. Je-li takový nesouhlas doručen Poskytovateli, je účinnost Smlouvy ukončena ke dni účinnosti změny Obchodních podmínek a Objednateli bude vrácena hodnota nevyužitých Kreditů.
 3. Pro účely doručování zpráv mezi Smluvními stranami se namísto § 573 Občanského zákoníku uplatní pravidla stanovená ve Smlouvě.
 4. Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
 5. Smlouva a Obchodní podmínky obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Vedle toho si Smluvní strany nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.
 7.      Mezi Smluvními stranami je nepochybné, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje pokutu (penále) stanovenou zákonem.
 8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku na Smlouvu a Obchodní podmínky.
 9. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2021.
 10. Objednatel svým podpisem těchto Obchodních podmínek stvrzuje, že se dostatečně seznámil s těmito Obchodními podmínkami a jejich zněním, že mu byl obsah těchto Obchodních podmínek dostatečně vysvětlen, Obchodním podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Do you wish for a tailor-made solution or do you have any questions about our service? Do not hesitate to contact us and together we will find the best solution.  Choose your suitable tariff

  Do you not know which one is the most suitable for you? Try to describe to us, what your needs are. Are you interested in:

  Approximate number of letters per campaign or monthly:

  TRILU Contact s.r.o.

  Na Hádku 1149

  107 00 Praha –⁠ Dubeč

  en_GBEnglish